AB’NİN GÖÇMENLERE YÖNELİK POLİTİKALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Hilal ZORBA
4.647 1.023

Öz


Özet

Küreselleşen dünya ve 21.yy’da yaşanan gelişmelerin etkisiyle göç olgusu gelişmiş devletler nezdinde göz ardı edilemez bir boyuta ulaşmıştır. Özellikle daha iyi yaşam koşulları ve özgürlükler nedeniyle cazibe merkezi haline gelen Avrupa ülkeleri göç alan başlıca merkezlerden biri olmuştur. Belki de Avrupa Birliği (AB) gibi büyük ve işleyen bir yapının içinde bulunmaları bu ülkeleri gelişmekte olan veya yoksul ülkelerin gözünde daha da çekici hale getirmiştir. Ancak AB’nin bütünsel olarak göç konusuna yaklaşımı, ülkeler arasında farklılık göstermekte ve yasalaştırılmış politikalar bulunmamaktadır. Bu makalede AB ülkelerinin göçmenlere yönelik uyguladığı politikaları hangi faktörlerin etkilediği sorusu üzerinde durulmuştur. AB ülkelerinin göçmenlere yönelik uygulamaları ekonomik, güvenlik ve etnik-kültürel boyutuyla incelenmiştir. Sonuç olarak AB ülkelerinin ekonomik nedenlerle göçmenlere ihtiyaç duymasının yanı sıra etnik-kültürel uyuşmazlıklar ve güvenlik kaygısı nedeniyle göçmenlere karşı sert ve tutucu politikalar izlediği görülmüştür. Bu nedenlerle ekonomik kaygılar ve kazançlar göz ardı edilmiştir. Araştırma sürecinde birincil kaynaklar ve bu alanda yazılmış çeşitli makalelerden yararlanılmıştır. Göç kavramı, zaman içinde değişen boyutlarıyla beraber ele alınmıştır. Ancak göç kavramından bahsederken; uluslararası göç, düzensiz göç veya yasa dışı göç ve mülteci gibi göç olgusunu yakından ilgilendiren diğer kavramları da tanımlayıp incelemek gerekmektedir. Bu durumun asıl nedeni üzerinde anlaşılmış kesin tanımların bulunmamasıdır; bu nedenle çalışmaya başlarken öncelikle göç ile ilişkili kavram grubunun tanımlamalarına yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Göç Politikaları, Avrupa Birliği, Uluslararası Göç, Güvenlik Kaygısı, İşgücü

 

Abstract

With the impact of developments in a globalized world and the 21st century, the phenomenon of migration has reached a size that cannot be underestimated in the eyes of advanced states. In particular, European countries which have become a center of attraction due to better living conditions and freedoms have been one of the main centers of migration. Perhaps, these countries that is available in a large and functioning structure as the European Union (EU) have become more attractive in the eyes of the country are developing or poor countries. However, the EU’s approach as a holistic to immigration issue has shown difference between countries and there are no policies have been enacted. In this article, it has been focused on the question of which factors influence the policies implemented by the EU countries towards immigrants. The practices of EU countries towards immigrants were examined with the dimension of economic, security and ethnic-cultural. Consequently, it has been seen that EU countries have implemented rigid and conservative policies against immigrants because of the ethnic-cultural conflicts and security concerns as well as they need immigrants for economic reasons. Because of these reasons, economic concerns and earnings have been ignored. In the research process, it has been benefited from the primary sources and several articles written in this field. The concept of migration is tackled with varying sizes in the time. Nonetheless, when referring to the concept of migration, it must also identify and examine the other concepts such as international migration, irregular migration or illegal migration and refugee that are closely related to the phenomenon of migration. The main reason of this situation is the lack of exact definition agreed upon; thus when getting started to work, it will first be given to the definition of the concepts associated with migration.

Key words: Migration Policies, European Union, International Migration, Security Concern, Labor Force.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16954/bacad.82753