BARIŞ ÇALIŞMALARI: BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİMİ

Nazife Selcen Pınar AKGÜL
4.589 1.447

Öz


Ulusal ve uluslararası çatışmaların artışı, etnik problemlere bağlı sorunların hatta etnik yıkımların ortaya çıkışı, kötü sonuç ve tecrübeler, barış çalışmaları disipline olan ihtiyacı daha fazla arttırmaktadır. Disiplinin akademik çevreye girişi her ne kadar İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra olsa da savaşlardan, çatışmalardan endişe duyma, onlara çözüm bulma düşüncesinin kökenleri daha eskidir.

Barış çalışmaları disiplini; savaş ya da çatışma halinin sebeplerine, etkin dinamiklere ve aktörlere odaklanmaktadır. Bunların yanı sıra çatışmaların çözümüne alternatifler yaratmak, şiddetin dönüştürülmesi ya da kapsamlı bir güvenlik tesis edilmesi konuları öncelikli olarak disiplinin araştırma alanına girmektedir.Soğuk savaş döneminde özellikle liberal ve idealist bir olgu olarak değerlendirilen barış çalışmaları disiplinini, genel bir barış teorisi ile açıklamak mümkün değildir.Tanımı konusunda farklı yaklaşımlara sahip olan barış kavramı; disipline önemli katkıları olan Galtung tarafından pozitif ve negatif barış olarak ayrılmıştır.Barış ve güvenlik anlayışını yeniden düşündüren kavramsal ayrım; özellikle pozitif barış bağlamında yapısal şiddet konusuna vurgu yapmaktadır.

                Günümüzde disiplin özellikle uzlaşmaların sağlanması, şiddete sebep olan unsurları ve güvenlik kaygılarını artıran terörizm, insan hakları ihlalleri gibi konulara yoğunlaşmaktadır.Türkiye’de de ise disiplin kendisine akademik çevrede yer edinmeye çalışmakla beraber,  özellikle barış ve uzlaşmanın sağlanması konusu dış politika da önemli bir araç haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: barış, negatif-pozitif barış, demokratik barış teorisi, yapısal şiddet

 

ABSTRACT

The increasing of national and international conflict, the emerging of issues depend on ethnic problems, in fact ethnic destruction and its unfavorable results and experiences have raised the requirement to the peace studies discipline. Although the entry of discipline into academia occurred after the Second World War II, the origins of the worrying about war and conflicts, and finding solutions to them was older.

The discipline of peace studies focuses on the war and the reasons of conflict situation, effective dynamics and actors. In addition to these, issues that includes to create alternatives to solve the conflict issues, the conversion of violence or to establish comprehensive security as a priority went into the area of research disciplines.

                In the cold war era, peace studies have assessed as particularly idealist and liberalist phenomenon, but it is not possible to describe with a general theory of peace.  Peace terms that has different perspective about definition is divided as positive and negative peace by Galtung who has important contributions to discipline. The conceptual distinction caused to think again about understanding peace and security, especially emphasizes the positive peace in the context of structural violence.

Nowadays, discipline condenses that issues particularly to reach an agreement, the components that caused the violence, terrorism that increased security consideration and violation of human rights. In Turkey, discipline also try to gain a seat in academia, as well. Particularly to providing the peace and conciliation become an important tools in foreign policy.

Key Words: peace, negative and positive peace, democratic peace theory, structural violence

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16954/bacad.08312