DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ DOĞUSUNDAKİ İÇ ÇATIŞMALARA ÇEVRESEL GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ

Öncel SENÇERMAN
2.927 767

Öz


Özet
Bu çalışmada Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin (DKC) doğusunda yaklaşık yirmi yıldır süregelen iç çatışmalar çevresel güvenlik perspektifinden ele alınmaktadır. DKC doğusu ile ilgili yapılan mevcut çalışmalar iç çatışmaların kaynaklarını incelerken farklı açılardan meseleye yaklaşmaktadır. Ancak, literatürde de belirtildiği üzere doğal kaynak zenginliği iç çatışmaların en önemli sebeplerinden bir tanesidir ve buradaki çatışmaların temelde çevresel kıtlık tabanlı çatışmalar olduğunu akla getirmektedir. Bölgedeki etnik yapılanma ile zayıf devlet mekanizması, doğal rezervlerin sömürülmesini kolaylaştıran, aynı zamanda iç çatışmalara yol açan etmenler olarak göze çarpmaktadır. Bu nedenle, çalışmanın amacı, DKC doğusundaki etnik yapılanmanın, zayıf devlet mekanizmasının ve zengin doğal kaynak rezervlerinin bölgedeki iç çatışmalara etkisini çevresel güvenlik çalışmaları açısından değerlendirmektir. Çalışmada, kaynakların paylaşılmasına yönelik bir harekete girişilmediği müddetçe çevresel kıtlık temelli bu iç çatışmaların devam edebileceği ortaya konmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti, çevresel güvenlik, çevresel kıtlık, iç çatışma, Ruanda


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16954/bacad.59864