Osmanlı’dan Günümüze Din-Devlet ve Laiklik Tartışmaları

Gül Tuba DAĞCI, Adnan DAL
4.053 3.567

Öz


Bu çalışmada laikliğe yönelik tarihsel bir perspektifle felsefi, sosyolojik ve siyasi açılımlar getirilmeye çalışılmış; kavram öncelikle Batı'nın bir ürünü olarak kavramsal ve kronolojik bir çerçevede ele alındıktan sonra onun Osmanlı'da nasıl zemin bulduğu ifade edilmeye çalışılmıştır. Son olarak cumhuriyet dönemiyle birlikte laikliğin toplumumuzda din-devlet çatışmasında nasıl bir yer tuttuğuna değinilmiştir. Klasik tabiriyle toplumumuzdaki ''din işlerinin devlet işlerinden ayrı tutulması'' tanımına Batı'da rastlanmadığı, bu açıdan genel olarak yerel bir tanımlama olarak görülen laiklik, gelecekte de kamuoyunun gündemini oluşturan ana tartışmalardan biri olacak gibi görünmektedir. 


Anahtar kelimeler


Laiklik, Sekülerizm, Roma, Osmanlı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16954/bacad.67502

Referanslar


BERKES, Niyazi (1978), Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yayınları, İstanbul

BERKES, Niyazi (1984), Teokrasi ve Laiklik, Adam Yayınları, İstanbul

GENCER, Bedri (2000), “Türkiye’de Laikliğin Tarihi Dinamikleri”, Toplum ve Bilim, Sayı: 84, Bahar, ss 151– 171

MARDİN, Şerif (2012), Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, 21. Baskı, İstanbul

MERT, Nuray (1994), “Laiklik Tartışması ve Siyasal İslam”, Cogito, Sayı:1, Yaz, ss. 87-99

ÖKTEM, Niyazi (1994), “Dinler ve Laiklik”, Cogito, Sayı:1, Yaz, ss. 31–47

TÜRKÖNE, Mümtaz’er (2006), Siyaset, Lotus Yayınları, 4.Baskı, Ankara

TÜRKÖNE, Mümtaz'er (2003), Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu, Lotus Yayınevi, 3.Baskı, Ankara

İnternet Kaynakları: ACAR, Sadık (bty), ''Laiklik Konusunda Kavram Karmaşası'', ss1–4 (http://kisi.deu.edu.tr/sadik.acar/dosyalar/LAIKLIK%20KONUSUNDA%20KAVRAM%20KARMASASI.pdf) (e.t. 14.10.2014)