İki Savaş Arası Dönemde Uluslararası Toplum ve Çatışma: İngiliz Okulu Perspektifinden Mançurya Krizini Anlamak

Volkan ŞEYŞANE
4.319 4.165

Öz


Bu makale, iki savaş arası dönemi İngiliz Okulu yaklaşımının kuramsal kavramları ile analiz etmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, İngiliz Okulu'nun temel kuramsal önermeleri ve uluslararası toplum kavramı ortaya konmuş; ardından modern uluslararası toplumun tarihsel gelişimi irdelenmiştir. Bunlara ek olarak, iki savaş arası dönem uluslararası sistemi Milletler Cemiyeti teşkilatı merkeze alınarak tartışılmış ve 1931 Mançurya krizi bu kuramsal ve tarihsel bağlamda analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu makalenin temel amacı, iki savaş arası dönem uluslararası toplumunu çoğulcu (pluralist)kategoride tanımlayarak bu dönemdeki çatışma olgusunu anlamaya katkı yapacak şekilde yeni bir perspektif sunmaktır.

Anahtar kelimeler


İngiliz Okulu, uluslararası toplum, Milletler Cemiyeti ve 1931 Mançurya Krizi.

Tam metin:

PDF


Referanslar


ALDERSON, Kai ve HURELL, Andrew, Hedley Bull on International Society, (London: MacMillian Press, 2000)

ASADA, Sadao, “Japan‟s „Special Interestsandthe Washington Conference”, TheAmericanHistoricalReview, Cilt. 67, Sayı 1, (Ekim, 1961).

BULL, Hedley, TheAnarchicalSociety, (London: Palgrave, 1977). - “SocietyandAnarchy in International Relations”, Martin Wight ve HerbertButterfield (eds.) içinde, DiplomaticInvestigations, , (Cambridge, Massachusetts: HarwardUniversityPress, 1966), ss.35-50. - “TheEmergence of A Universal International Society”, Hedley Bull and Adam Watson (eds.) içinde, The Expansion of International Society, (Oxford: CladeronPress, 1984). -“TheGrotianConception of International Society”, Martin Wight ve HerbertButterfield (eds.) içinde, DiplomaticInvestigations, (Cambridge, Massachusetts: HarwardUniversityPress, 1966), ss. 51-73. CARR, E.H.,Yirmi Yıl Krizi 1919-1939, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010).

DEVLEN, Balkan ve ÖZDAMAR , Özgür, “Uluslararası İlişkilerde İngiliz Okulu Kuramı: Kökenleri, Kavramları ve Tartışmaları”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 7., Sayı. 25, (Bahar, 2010), ss.43-68.

DUNNE, Tim, “The English School”, Tim Dunne, MiljaKurki ve Steve Smith (eds.) içinde, International RelationsTheoriesDiscipline&Diversity, (New York: Oxford UniversityPress, 2010)

GÜLBOY, Burak S., “ 19. Yüzyılda Uzakdoğu Asya‟daki Güç Dengesinin Evrimi”, Deniz Ülke Arıboğan (ed.) içinde, Çin’in Gölgesinde Uzakdoğu Asya, (İstanbul: Bağlam Yayınları, 2001).

HENIG, Ruth, TheLeague of Nations, (London, Haus Publishing, 2010). - VeraillesandAfter 1919-1933, (London, New York: Routledge, 1995).

MARKS,Sally, TheIllusion of thePeace International Relations in Europe 1918-1933, (New York: PalgraveMacmillian, 2003).

MATSUSAKA, Y. Tak, “ManagingOccupiedManchuria, 1931-1934”, Peter Duus ve diğerleri (eds.) içinde, TheJapaneseWartime Empire,1931-1945, (New Jersey: Princeton UP, 1996), ss.97-195.

NAFF, Thomas, “ TheOttomanEmpireandTheEuropeanStatesSystem”, Hedley Bull and Adam Watson (eds.) içinde, The Expansion of International Society, (Oxford: CladeronPress, 1984).

NISH, Ian, JapaneseForeignPolicy in theInterwarPeriod, (Westport: Greenwood Publishing, 2002), NORTHEDGE, Fred S.,TheLeague of Nations: Its Life and Times 1920-1946, (Leicester: LeicesterUniversityPress, 1986).

STEINER, Zara, TheLightsthatFailedEuropean International History 1919-1933, (New York: Oxford UniversityPress, 2005).

VIOTTI, Paul R. ve KAUPPI, Mark V.,International RelationsTheory, (New York&London: Longman, 2010).

WATSON, Adam, “European International SocietyandIts Expansion”, Hedley Bull and Adam Watson (eds.) içinde, The Expansion of International Society, (Oxford: CladeronPress, 1984).

WIGHT, Martin, Systems of States, (Leicester: LeicesterUniversityPress, 1977). -“Why is Thereno International Theory?”, Martin Wight ve HerbertButterfield (eds.) içinde, DiplomaticInvestigations, (Cambridge, Massachusetts: HarwardUniversityPress, 1966), ss.17-34. -International TheoryThe Three Traditions, (New York: Holmes&Meier, 1992). -PowerPolitics, (New York, London: Continuum 2004).